SÂU ĐỤC NGỌN XOÀI

Tên khoa học Chlumetia transversa
Họ :Noctuidae
Bộ :Lepidoptera

Hình thái và cách gây hại :
Thành trùng là một loài ngài màu nâu, chiều dài sãi cánh 17 – 18 mm. Thành trùng đẻ trứng trên chồi non hoặc trên lá. Ấu trùng nở ra đục vào trong chồi non và bông, chồi bị hại thường bị héo, khô và không cho bông. Nếu sâu tấn công trên chùm bông sẽ làm bông bị rụng.

Phòng trị
– Cắt và tiêu hủy cành chết để trừ ấu trùng và nhộng.
– Khi cây ra đọt non và bắt đầu ra hoa có thể phun các loại thuốc như Basudin, Confidor để phòng.

Free Exclusive Traffic Tips

About the Author: dhqt

You May Also Like

429 Comments

  1. 🌌 Wow, this blog is like a rocket soaring into the galaxy of wonder! 🎢 The captivating content here is a rollercoaster ride for the imagination, sparking awe at every turn. 🌟 Whether it’s technology, this blog is a goldmine of exciting insights! #InfinitePossibilities 🚀 into this thrilling experience of knowledge and let your thoughts soar! ✨ Don’t just read, experience the thrill! #FuelForThought 🚀 will be grateful for this exciting journey through the dimensions of awe! ✨