NÔNG NGHIỆP TUẤN CÚC

"Hiện thực hóa những ước vọng trong cuộc sống của người nông dân, nâng cao vị thế và chất lượng nền nông nghiệp nước nhà, góp phần xây dựng những vùng nông thôn đáng sống".

Timeline Events